Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. december 2014

30. december 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. december 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,3 mia. euro til 231,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 370,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 13,4 mia. euro til 1.017,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14,1 mia. euro til 66,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,5 mia. euro til 549 mia. euro. Tirsdag den 23. december 2014 udløb en primær markedsoperation på 99 mia. euro, og en ny på 119,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 7,1 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set nul (ligesom i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 43,5 mia. euro (mod 38,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,4 mia. euro til 216,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 26. december 2014 Ændring i forhold til ugen før – Opkøb Ændring i forhold til ugen før – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,8 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,7 mia. EUR 1,1 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 1,7 mia. EUR 0,3 mia. -
Securities Markets Programme EUR 143,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,3 mia. euro til 256,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.529 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 266.084 142
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.311 −19
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 185.773 161
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.654 814
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.434 135
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.434 135
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 592.486 13.100
5.1 Primære markedsoperationer 119.162 20.135
5.2 Langfristede markedsoperationer 473.285 −7.071
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 39 36
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.687 647
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 587.519 1.629
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 216.901 1.387
7.2 Andre værdipapirer 370.618 242
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.726 0
9 Andre aktiver 236.128 −1.022
Aktiver i alt 2.150.247 15.445
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.017.202 13.414
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 299.964 15.944
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 256.439 11.344
2.2 Indlånsfacilitet 43.525 4.600
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.880 −33
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 93.044 −13.778
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.433 −14.118
5.2 Andre forpligtelser 26.611 340
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.239 323
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.268 −69
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.787 −261
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.787 −261
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 214.817 −97
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 94.015 2
Passiver i alt 2.150.247 15.445

Medie- og pressehenvendelser