Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 decembrie 2014

30 decembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 decembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 1,3 miliarde EUR, până la 231,2 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 370,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 13,4 miliarde EUR, până la 1 017,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 14,1 miliarde EUR, până la 66,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 8,5 miliarde EUR, până la 549 de miliarde EUR. Marți, 23 decembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 99 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 119,2 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 7,1 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (situație similară celei înregistrate în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 43,5 miliarde EUR (față de 38,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 1,4 miliarde EUR, până la 216,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 26 decembrie 2014 Modificări față de săptămâna anterioară – achiziţii Modificări față de săptămâna anterioară – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,7 miliarde EUR 1,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 1,7 miliarde EUR 0,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 143,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 11,3 miliarde EUR, până la 256,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 529 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 266 084 142
2.1 Creanţe asupra FMI 80 311 −19
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 185 773 161
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 654 814
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 434 135
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 434 135
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 592 486 13 100
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 119 162 20 135
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 473 285 −7 071
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 39 36
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 687 647
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 587 519 1 629
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 216 901 1 387
7.2 Alte titluri 370 618 242
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 726 0
9 Alte active 236 128 −1 022
Total active 2 150 247 15 445
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 017 202 13 414
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 299 964 15 944
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 256 439 11 344
2.2 Facilitatea de depozit 43 525 4 600
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 880 −33
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 93 044 −13 778
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 433 −14 118
5.2 Alte angajamente 26 611 340
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 239 323
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 268 −69
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 787 −261
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 787 −261
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 214 817 −97
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 94 015 2
Total pasive 2 150 247 15 445

Contacte media