Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.12.2014

30.12.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.12.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 231,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 370,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 13,4 miljardilla eurolla 1 017,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14,1 miljardilla eurolla 66,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,5 miljardilla eurolla 549 miljardiin euroon. Tiistaina 23.12.2014 erääntyi 99 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 119,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 7,1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 43,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 38,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 216,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 26.12.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,7 miljardia euroa 1,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 1,7 miljardia euroa 0,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 143,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 11,3 miljardilla eurolla 256,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 529 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 266 084 142
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 311 −19
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 185 773 161
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 654 814
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 434 135
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 434 135
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 592 486 13 100
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 119 162 20 135
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 473 285 −7 071
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 39 36
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 687 647
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 587 519 1 629
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 216 901 1 387
7.2 Muut arvopaperit 370 618 242
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 726 0
9 Muut saamiset 236 128 −1 022
Vastaavaa yhteensä 2 150 247 15 445
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 017 202 13 414
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 299 964 15 944
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 256 439 11 344
2.2 Talletusmahdollisuus 43 525 4 600
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 880 −33
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 93 044 −13 778
5.1 Julkisyhteisöt 66 433 −14 118
5.2 Muut 26 611 340
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 239 323
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 268 −69
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 787 −261
8.1 Talletukset ja muut velat 6 787 −261
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 214 817 −97
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 94 015 2
Vastattavaa yhteensä 2 150 247 15 445

Yhteyshenkilöt