Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 26. decembrī

2014.30.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 26. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 231.2 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 370.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 13.4 mljrd. euro (līdz 1 017.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.1 mljrd. euro (līdz 66.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 549 mljrd. euro). Otrdien, 2014. gada 23. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 99 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 119.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 7.1 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (līdzīgi kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 43.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 38.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 216.9 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 26. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.7 mljrd. euro 1.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 1.7 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 143.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 11.3 mljrd. euro (līdz 256.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,529 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 266,084 142
2.1 SVF debitoru parādi 80,311 −19
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 185,773 161
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,654 814
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,434 135
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,434 135
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 592,486 13,100
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 119,162 20,135
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 473,285 −7,071
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 39 36
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,687 647
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 587,519 1,629
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 216,901 1,387
7.2 Pārējie vērtspapīri 370,618 242
8 Valdības parāds euro 26,726 0
9 Pārējie aktīvi 236,128 −1,022
Kopā aktīvi 2,150,247 15,445
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,017,202 13,414
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 299,964 15,944
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 256,439 11,344
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 43,525 4,600
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,880 −33
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 93,044 −13,778
5.1 Saistības pret valdību 66,433 −14,118
5.2 Pārējās saistības 26,611 340
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47,239 323
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,268 −69
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,787 −261
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,787 −261
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 214,817 −97
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 94,015 2
Kopā pasīvi 2,150,247 15,445

Kontaktinformācija presei