Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 декември 2014 г.

30 декември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 декември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,3 млрд. евро до 231,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 370,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 13,4 млрд. евро до 1017,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 14,1 млрд. евро до 66,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,5 млрд. евро до 549 млрд. евро. На 23 декември 2014 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 99 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 119,2 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата 7,1 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (подобно на предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 43,5 млрд. евро (при 38,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 216,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 26 декември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 29,7 млрд. евро 1,1 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 1,7 млрд. евро 0,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 143,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 11,3 млрд. евро до 256,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 529 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 266 084 142
2.1 Вземания от МВФ 80 311 −19
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 185 773 161
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 654 814
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 434 135
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 434 135
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 592 486 13 100
5.1 Основни операции по рефинансиране 119 162 20 135
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 473 285 −7 071
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 39 36
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 687 647
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 587 519 1 629
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 216 901 1 387
7.2 Други ценни книжа 370 618 242
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 726 0
9 Други активи 236 128 −1 022
Общо активи 2 150 247 15 445
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 017 202 13 414
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 299 964 15 944
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 256 439 11 344
2.2 Депозитно улеснение 43 525 4 600
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 880 −33
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 93 044 −13 778
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 433 −14 118
5.2 Други задължения 26 611 340
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 239 323
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 268 −69
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 787 −261
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 787 −261
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 214 817 −97
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 94 015 2
Общо пасиви 2 150 247 15 445

Данни за контакт за медиите