Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. detsember 2014

30. detsember 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

26. detsembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,3 miljardi euro võrra 231,2 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 370,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 13,4 miljardi euro võrra 1017,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14,1 miljardi euro võrra 66,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,5 miljardi euro võrra 549 miljardi euroni. Teisipäeval, 23. detsembril 2014 möödus 99 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 119,2 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 7,1 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 43,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 38,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,4 miljardi euro võrra 216,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 26. detsember 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 29,7 miljardit eurot 1,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 1,7 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 143,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,3 miljardi euro võrra 256,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 529 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 266 084 142
2.1 Nõuded RVFle 80 311 −19
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 185 773 161
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 654 814
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 434 135
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 434 135
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 592 486 13 100
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 119 162 20 135
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 473 285 −7 071
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 39 36
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 687 647
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 587 519 1 629
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 216 901 1 387
7.2 Muud väärtpaberid 370 618 242
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 726 0
9 Muud varad 236 128 −1 022
Varad kokku 2 150 247 15 445
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 017 202 13 414
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 299 964 15 944
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 256 439 11 344
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 43 525 4 600
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 880 −33
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 93 044 −13 778
5.1 Valitsussektor 66 433 −14 118
5.2 Muud kohustused 26 611 340
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 239 323
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 268 −69
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 787 −261
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 787 −261
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 214 817 −97
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 94 015 2
Kohustused kokku 2 150 247 15 445

Kontaktandmed