Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. marts 2011

29. marts 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 25. marts 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 4 mio. euro. Stigningen skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009) og en anden centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 187,2 mia. euro. Stigningen afspejlede den intervention, der blev gennemført 18. marts 2011, en swaptransaktion med Bank of Japan og kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 333,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 822,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,9 mia. euro til 83 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,2 mia. euro til 338,7 mia. euro. Onsdag den 23. marts 2011 udløb en primær markedsoperation på 100,5 mia. euro, og en ny på 89,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 77,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 3,4 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 19,4 mia. euro (mod 20,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 137,3 mia. euro. Faldet var nettoresultatet af afviklede opkøb og forfaldne værdipapirer i forbindelse med Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede 25. marts 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,7 mia. euro og 60,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,1 mia. euro til 206,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.436 4
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 232.914 −874
2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.529 −404
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.385 −470
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.588 −20
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.424 −121
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.424 −121
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 435.692 −7.791
5.1 Primære markedsoperationer 89.417 −11.126
5.2 Langfristede markedsoperationer 342.863 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3.390 3.339
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 22 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 45.523 −3.205
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 470.684 247
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.336 −622
7.2 Andre værdipapirer 333.349 869
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 294.889 −561
Aktiver i alt 1.928.055 −12.323
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 822.173 −1.688
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 303.329 −17.710
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.292 −16.143
2.2 Indlånsfacilitet 19.400 −750
2.3 Indskud med fast løbetid 77.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 138 −817
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.227 350
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 90.919 5.940
5.1 Offentlig forvaltning og service 83.021 5.907
5.2 Andre forpligtelser 7.897 33
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.273 1.483
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.591 −438
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.122 −709
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.122 −709
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 181.243 241
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 80.094 208
Passiver i alt 1.928.055 −12.323

Medie- og pressehenvendelser