Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. marcu 2011

29. marca 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. marca 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 4 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009) a obchodu so zlatými mincami uskutočneného ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku intervencie uskutočnenej 18. marca 2011, swapovej transakcie s Bank of Japan a klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 187,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 333,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,7 mld. EUR na 822,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,9 mld. EUR na 83 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,2 mld. EUR na 338,7 mld. EUR. V stredu 23. marca 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 100,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 89,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 77,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 77,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 3,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 19,4 mld. EUR (v porovnaní s 20,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) klesol o 0,6 mld. EUR na 137,3 mld. EUR. Tento pokles bol čistým výsledkom vyrovnaných nakúpených a splatných cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 25. marca 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,7 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,6 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,1 mld. EUR na 206,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 436 4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 232 914 −874
2.1 Pohľadávky voči MMF 76 529 −404
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 385 −470
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 588 −20
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 424 −121
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 424 −121
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 435 692 −7 791
5.1 Hlavné refinančné operácie 89 417 −11 126
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 342 863 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 390 3 339
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 523 −3 205
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 470 684 247
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 336 −622
7.2 Ostatné cenné papiere 333 349 869
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 294 889 −561
Úhrn aktív 1 928 055 −12 323
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 822 173 −1 688
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 303 329 −17 710
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 292 −16 143
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 19 400 −750
2.3 Termínované vklady 77 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 138 −817
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 227 350
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 90 919 5 940
5.1 Verejná správa 83 021 5 907
5.2 Ostatné záväzky 7 897 33
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 273 1 483
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 591 −438
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 122 −709
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 122 −709
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 181 243 241
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 80 094 208
Úhrn pasív 1 928 055 −12 323

Kontakt pre médiá