De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 maart 2011

29 maart 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 maart 2011 was de stijging van EUR 4 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2009, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de verhandeling van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 187,2 miljard ten gevolge van de op 18 maart 2011 uitgevoerde interventie, een swaptransactie met de Bank of Japan en cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 333,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 822,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,9 miljard naar EUR 83 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,2 miljard naar EUR 338,7 miljard. Op woensdag 23 maart 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 100,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 89,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 3,4 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 19,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 20,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 137,3 miljard. Deze daling was het netto resultaat van verrekende aankopen en het vervallen van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 25 maart 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 76,7 miljard en EUR 60,6 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,1 miljard naar EUR 206,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.436 4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 232.914 −874
2.1 Vorderingen op het IMF 76.529 −404
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.385 −470
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.588 −20
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.424 −121
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.424 −121
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 435.692 −7.791
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 89.417 −11.126
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 342.863 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3.390 3.339
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.523 −3.205
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 470.684 247
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.336 −622
7.2 Overige waardepapieren 333.349 869
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 294.889 −561
Totaal activa 1.928.055 −12.323
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 822.173 −1.688
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 303.329 −17.710
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.292 −16.143
2.2 Depositofaciliteit 19.400 −750
2.3 Termijndeposito's 77.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 138 −817
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.227 350
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.919 5.940
5.1 Overheid 83.021 5.907
5.2 Overige verplichtingen 7.897 33
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.273 1.483
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.591 −438
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.122 −709
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.122 −709
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 181.243 241
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 80.094 208
Totaal passiva 1.928.055 −12.323

Contactpersonen voor de media