Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 marca 2011 r.

29 marca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 marca 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 4 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.) oraz transakcji dotyczących złotych monet, zawartych przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 187,2 mld euro w wyniku interwencji przeprowadzonej 18 marca 2011 r., transakcji swap z bankiem centralnym Japonii oraz transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 333,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 822,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,9 mld euro do poziomu 83 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,2 mld euro do poziomu 338,7 mld euro. W środę 23 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 100,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 89,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 77,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 3,4 mld euro (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 19,4 mld euro (wobec 20,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 137,3 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów oraz zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 25 marca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,7 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,6 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,1 mld euro do poziomu 206,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.436 4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 232.914 −874
2.1 Należności od MFW 76.529 −404
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.385 −470
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.588 −20
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.424 −121
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.424 −121
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 435.692 −7.791
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 89.417 −11.126
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 342.863 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3.390 3.339
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.523 −3.205
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 470.684 247
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.336 −622
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 333.349 869
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 294.889 −561
Aktywa razem 1.928.055 −12.323
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 822.173 −1.688
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 303.329 −17.710
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.292 −16.143
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 19.400 −750
2.3 Depozyty terminowe 77.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 138 −817
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.227 350
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 90.919 5.940
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.021 5.907
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.897 33
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.273 1.483
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.591 −438
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.122 −709
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.122 −709
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 181.243 241
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 80.094 208
Pasywa razem 1.928.055 −12.323

Kontakt z mediami