Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 25. martā

2011. gada 29. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 25. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 4 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 187.2 mljrd. euro), atspoguļojot 2011. gada 18. martā veikto intervenci, mijmaiņas darījumu ar Japānas Banku un klientu un portfeļu darījumus.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 333.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 822.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 83 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.2 mljrd. euro (līdz 338.7 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 23. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 100.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 89.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 77.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 3.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 19.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 20.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 137.3 mljrd. euro). Šo samazinājumu veidoja Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros veikto pirkumu un dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 25. martā, Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.7 mljrd. euro un 60.6 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.1 mljrd. euro (līdz 206.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,436 4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 232,914 −874
2.1 SVF debitoru parādi 76,529 −404
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,385 −470
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,588 −20
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,424 −121
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,424 −121
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 435,692 −7,791
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 89,417 −11,126
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 342,863 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3,390 3,339
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 45,523 −3,205
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 470,684 247
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,336 −622
7.2 Pārējie vērtspapīri 333,349 869
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 294,889 −561
Kopā aktīvi 1,928,055 −12,323
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 822,173 −1,688
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 303,329 −17,710
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,292 −16,143
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 19,400 −750
2.3 Termiņnoguldījumi 77,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 138 −817
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,227 350
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 90,919 5,940
5.1 Saistības pret valdību 83,021 5,907
5.2 Pārējās saistības 7,897 33
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,273 1,483
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,591 −438
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,122 −709
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,122 −709
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 181,243 241
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 80,094 208
Kopā pasīvi 1,928,055 −12,323

Kontaktinformācija presei