Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. märts 2011

29. märts 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. märtsil 2011 lõppenud nädalal suurenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 4 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kauplemine kuldmüntidega.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,3 miljardi euro võrra 187,2 miljardi euroni. Selle tingisid 18. märtsil 2011 teostatud interventsioon, Jaapani keskpangaga sooritatud vahetustehing ning kliendi- ja portfellitehingud.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 333,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 822,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,9 miljardi euro võrra 83 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,2 miljardi euro võrra 338,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. märtsil 2011 möödus 100,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 89,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 3,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 19,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 20,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 137,3 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine ja väärtpaberite tähtaegade möödumine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 25. märtsil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,7 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,6 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,1 miljardi euro võrra 206,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 436 4
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 232 914 −874
2.1 Nõuded RVFle 76 529 −404
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 385 −470
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 588 −20
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 424 −121
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 424 −121
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 435 692 −7 791
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 89 417 −11 126
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 342 863 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 390 3 339
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 523 −3 205
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 470 684 247
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 336 −622
7.2 Muud väärtpaberid 333 349 869
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 294 889 −561
Varad kokku 1 928 055 −12 323
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 822 173 −1 688
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 303 329 −17 710
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 292 −16 143
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 19 400 −750
2.3 Tähtajalised hoiused 77 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 138 −817
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 227 350
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 90 919 5 940
5.1 Valitsussektor 83 021 5 907
5.2 Muud kohustused 7 897 33
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 273 1 483
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 591 −438
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 122 −709
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 122 −709
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 181 243 241
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 80 094 208
Kohustused kokku 1 928 055 −12 323

Kontaktandmed