Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. marca 2011

29. marec 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. marca 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 4 milijone EUR, kar je bilo posledica nakupa zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009) in trgovanja z zlatimi kovanci v drugi centralni banki Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi posegov 18. marca 2011, transakcije zamenjave z japonsko centralno banko ter transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 187,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 333,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 822,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,9 milijarde EUR na 83 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,2 milijarde EUR na 338,7 milijarde EUR. V sredo, 23. marca 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 100,5 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 89,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 77,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 3,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 19,4 milijarde EUR (v primerjavi z 20,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 137,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo neto rezultat poravnanih nakupov in zapadlosti v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. V tednu, ki se je končal 25. marca 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,7 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,6 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16,1 milijarde EUR na 206,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.436 4
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 232.914 −874
2.1 Terjatve do MDS 76.529 −404
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.385 −470
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.588 −20
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.424 −121
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.424 −121
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 435.692 −7.791
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 89.417 −11.126
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 342.863 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3.390 3.339
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 45.523 −3.205
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 470.684 247
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.336 −622
7.2 Drugi vrednostni papirji 333.349 869
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 294.889 −561
Skupaj sredstva 1.928.055 −12.323
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 822.173 −1.688
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 303.329 −17.710
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.292 −16.143
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 19.400 −750
2.3 Vezane vloge 77.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 138 −817
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.227 350
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 90.919 5.940
5.1 Širša država 83.021 5.907
5.2 Druge obveznosti 7.897 33
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.273 1.483
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.591 −438
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.122 −709
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.122 −709
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 181.243 241
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 80.094 208
Skupaj obveznosti 1.928.055 −12.323

Stiki za medije