Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 март 2011 г.

29 март 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 4 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 25 март 2011 г., отразява извършената покупка на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата и продажбата на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. евро до 187,2 млрд. евро в резултат на интервенциите, осъществени на 18 март 2011 г., суап транзакция с централната банка на Япония и извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 333,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 822,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,9 млрд. евро до 83 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6,2 млрд. евро до 338,7 млрд. евро. На 23 март 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 100,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 89,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 3,4 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 19,4 млрд. евро (при 20,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 137,3 млрд. евро. Намалението представлява нетен резултат от заплатените покупки и настъпването на падежа на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 25 март 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 76,7 млрд. евро и 60,6 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 16,1 млрд. евро до 206,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 436 4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 232 914 −874
2.1 Вземания от МВФ 76 529 −404
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 385 −470
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 588 −20
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 424 −121
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 424 −121
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 435 692 −7 791
5.1 Основни операции по рефинансиране 89 417 −11 126
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 342 863 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 390 3 339
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 45 523 −3 205
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 470 684 247
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 336 −622
7.2 Други ценни книжа 333 349 869
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 294 889 −561
Общо активи 1 928 055 −12 323
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 822 173 −1 688
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 303 329 −17 710
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 292 −16 143
2.2 Депозитно улеснение 19 400 −750
2.3 Срочни депозити 77 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 138 −817
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 227 350
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 90 919 5 940
5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 021 5 907
5.2 Други задължения 7 897 33
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 273 1 483
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 591 −438
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 122 −709
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 122 −709
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 181 243 241
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 80 094 208
Общо пасиви 1 928 055 −12 323

Данни за контакт за медиите