Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. březnu 2011

29. března 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. března 2011 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 4 mil. EUR nákupu zlata jednou z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2009) a obchodování se zlatými mincemi, které prováděla další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,3 mld. EUR na 187,2 mld. EUR a odrážel tak intervenci z 18. března 2011, swapovou transakci s Bank of Japan a zákaznické a portfoliové transakce.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 333,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,7 mld. EUR na 822,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,9 mld. EUR na 83 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 6,2 mld. EUR na 338,7 mld. EUR. Ve středu 23. března 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 100,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 89,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 77,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 3,4 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 19,4 mld. EUR (oproti 20,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 137,3 mld. EUR. Tento pokles byl čistým výsledkem vypořádaných nákupů a splatnosti cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 25. března 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 76,7 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,6 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,1 mld. EUR na 206,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 436 4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 232 914 −874
2.1 Pohledávky za MMF 76 529 −404
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 385 −470
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 588 −20
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 424 −121
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 424 −121
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 435 692 −7 791
5.1 Hlavní refinanční operace 89 417 −11 126
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 342 863 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 390 3 339
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 523 −3 205
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 470 684 247
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 336 −622
7.2 Ostatní cenné papíry 333 349 869
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 294 889 −561
Aktiva celkem 1 928 055 −12 323
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 822 173 −1 688
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 303 329 −17 710
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 292 −16 143
2.2 Vkladová facilita 19 400 −750
2.3 Termínované vklady 77 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 138 −817
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 227 350
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 90 919 5 940
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 021 5 907
5.2 Ostatní závazky 7 897 33
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 273 1 483
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 591 −438
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 122 −709
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 122 −709
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 181 243 241
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 80 094 208
Pasiva celkem 1 928 055 −12 323

Kontakty pro média