Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. kovo 25 d.

2011 m. kovo 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. kovo 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pirkimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko prekybos aukso monetomis.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 187,2 mlrd. eurų dėl 2011 m. kovo 18 d. atliktos intervencijos, apsikeitimo sandorio su Japonijos banku ir operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 333,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 822,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 83 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 338,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. kovo 23 d., baigėsi 100,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 89,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 77,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 3,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 19,4 mlrd. eurų (palyginti su 20,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 137,3 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus ir suėjus vertybinių popierių išpirkimo terminui pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2011 m. kovo 25 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,7 mlrd. eurų ir 60,6 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 206,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 436 4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 232 914 −874
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 529 −404
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 385 −470
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 588 −20
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 424 −121
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 424 −121
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 435 692 −7 791
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 89 417 −11 126
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 342 863 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 390 3 339
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 523 −3 205
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 470 684 247
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 336 −622
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 333 349 869
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 294 889 −561
Visas turtas 1 928 055 −12 323
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 822 173 −1 688
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 303 329 −17 710
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 292 −16 143
2.2 Indėlių galimybė 19 400 −750
2.3 Terminuotieji indėliai 77 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 138 −817
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 227 350
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 90 919 5 940
5.1 Valdžiai 83 021 5 907
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 897 33
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 273 1 483
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 591 −438
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 122 −709
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 122 −709
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 181 243 241
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 80 094 208
Visi įsipareigojimai 1 928 055 −12 323

Kontaktai žiniasklaidai