Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 mars 2011

29 mars 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 mars 2011 motsvarade ökningen på 4 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009) och handel med guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 187,2 miljarder EUR, vilket återspeglar den intervention som gjordes den 18 mars 2011, en swapptransaktion med Bank of Japan samt kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 333,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 822,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 83 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,2 miljarder EUR till 338,7 miljarder EUR. Onsdagen den 23 mars 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 100,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 89,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 77,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 77,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 3,4 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 19,4 miljarder EUR (jämfört med 20,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 137,3 miljarder EUR. Denna minskning var nettoresultatet av avvecklade köp och förfall inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,7 miljarder EUR respektive 60,6 miljarder EUR den vecka som slutade den 25 mars 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,1 miljarder EUR till 206,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.436 4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 232.914 −874
2.1 Fordringar på IMF 76.529 −404
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.385 −470
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.588 −20
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.424 −121
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.424 −121
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 435.692 −7.791
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 89.417 −11.126
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 342.863 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3.390 3.339
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.523 −3.205
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 470.684 247
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.336 −622
7.2 Andra värdepapper 333.349 869
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 294.889 −561
Summa tillgångar 1.928.055 −12.323
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 822.173 −1.688
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 303.329 −17.710
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.292 −16.143
2.2 Inlåningsfacilitet 19.400 −750
2.3 Inlåning med fast löptid 77.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 138 −817
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.227 350
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 90.919 5.940
5.1 Offentliga sektorn 83.021 5.907
5.2 Övriga skulder 7.897 33
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.273 1.483
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.591 −438
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.122 −709
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.122 −709
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 181.243 241
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 80.094 208
Summa skulder 1.928.055 −12.323

Kontakt för media