Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Μαρτίου 2011

29 Μαρτίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Μαρτίου 2011, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) αντανακλούσε την αγορά χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2009) και τη διαπραγμάτευση χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 187,2 δισεκ. ευρώ, αντανακλώντας την παρέμβαση που διενεργήθηκε στις 18 Μαρτίου 2011, μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων με την Τράπεζα της Ιαπωνίας, καθώς και συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 333,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 822,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,9 δισεκ. ευρώ σε 83 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,2 δισεκ. ευρώ σε 338,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 100,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 89,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 77,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 77,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 3,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 19,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 20,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 137,3 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή ήταν το καθαρό αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών και της λήξης τίτλων στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Μαρτίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 76,7 δισεκ. ευρώ και 60,6 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 16,1 δισεκ. ευρώ σε 206,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 367.436 4
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 232.914 −874
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 76.529 −404
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 156.385 −470
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.588 −20
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.424 −121
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.424 −121
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 435.692 −7.791
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 89.417 −11.126
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 342.863 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 3.390 3.339
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 22 −4
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 45.523 −3.205
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 470.684 247
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 137.336 −622
7.2 Λοιποί τίτλοι 333.349 869
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.904 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 294.889 −561
Σύνολο ενεργητικού 1.928.055 −12.323
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 822.173 −1.688
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 303.329 −17.710
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 206.292 −16.143
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 19.400 −750
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 77.500 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 138 −817
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.227 350
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 90.919 5.940
5.1 Γενική κυβέρνηση 83.021 5.907
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.897 33
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 43.273 1.483
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.591 −438
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.122 −709
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.122 −709
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.552 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 181.243 241
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 331.533 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 80.094 208
Σύνολο παθητικού 1.928.055 −12.323

Εκπρόσωποι Τύπου