Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gruodžio 4 d.

2009 m. gruodžio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gruodžio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir aukso monetų ir kitam Eurosistemos centriniam bankui pirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 164,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gruodžio 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 8 mlrd. CHF 4,4 mlrd. CHF
2009 m. gruodžio 3 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 17,9 mlrd. USD
2009 m. gruodžio 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 11,6 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 302 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 785,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 142,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 56 mlrd. eurų – iki 524,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gruodžio 2 d., baigėsi 59,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 58,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 123,4 mlrd. eurų (palyginti su 68,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. gruodžio 4 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 26,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 45,8 mlrd. eurų – iki 159,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 145 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 192 660 489
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 234 177
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 426 312
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 973 −3 742
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 655 −1 746
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 655 −1 746
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 648 119 −886
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 58 807 −938
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 589 146 −1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 138 63
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 −9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 569 1 988
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 328 224 354
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 26 226 955
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 301 998 −600
8 Valdžios skola eurais 36 191 1
9 Kitas turtas 241 893 3 787
Visas turtas 1 759 429 243
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 785 221 10 829
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 282 732 9 343
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 159 370 −45 756
2.2 Indėlių galimybė 123 361 55 100
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 386 206
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 150 926 −15 710
5.1 Valdžiai 142 234 −16 167
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 691 457
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 49 614 −7 350
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 236 −9
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 018 990
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 018 990
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 175 1 942
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 963 3
Visi įsipareigojimai 1 759 429 243

Kontaktai žiniasklaidai