Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 декември 2009 г.

8 декември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 4 декември 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) и на златни монети от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,2 млрд. евро до 164,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 декември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 8 млрд. швейцарски франка 4,4 млрд. швейцарски франка
3 декември 2009 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 17,9 млрд. щатски долара -
3 декември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 11,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 302 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 10,8 млрд. евро до 785,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 16,2 млрд. евро до 142,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 56 млрд. евро до 524,8 млрд. евро. На 2 декември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 59,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 58,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 123,4 млрд. евро (при 68,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1 млрд. евро до 26,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 4 декември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 45,8 млрд. евро до 159,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 145 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 192 660 489
2.1 Вземания от МВФ 62 234 177
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 426 312
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 973 −3 742
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 655 −1 746
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 655 −1 746
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 648 119 −886
5.1 Основни операции по рефинансиране 58 807 −938
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 589 146 −1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 138 63
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 −9
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 569 1 988
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 328 224 354
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 26 226 955
7.2 Други ценни книжа 301 998 −600
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 191 1
9 Други активи 241 893 3 787
Общо активи 1 759 429 243
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 785 221 10 829
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 282 732 9 343
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 159 370 −45 756
2.2 Депозитно улеснение 123 361 55 100
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 386 206
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 150 926 −15 710
5.1 Сектор „Държавно управление“ 142 234 −16 167
5.2 Други задължения 8 691 457
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 49 614 −7 350
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 236 −9
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 018 990
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 018 990
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 161 175 1 942
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 963 3
Общо пасиви 1 759 429 243

Данни за контакт за медиите