Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. decembra 2009

8. december 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. decembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in zlatih kovancev ene centralne banke Eurosistema ter nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 4,2 milijarde EUR na 164,5 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. december 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 8 mrd CHF 4,4 mrd CHF
3. december 2009 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 17,9 mrd USD -
3. december 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 11,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 302 milijardi EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 10,8 milijarde EUR na 785,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 16,2 milijarde EUR na 142,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 56 milijard EUR na 524,8 milijarde EUR. V sredo, 2. decembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 59,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 58,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 123,4 milijarde EUR (v primerjavi z 68,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 4. decembra 2009, povečala za 1 milijardo EUR na 26,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 45,8 milijarde EUR na 159,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.145 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 192.660 489
2.1 Terjatve do MDS 62.234 177
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.426 312
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.973 −3.742
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.655 −1.746
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.655 −1.746
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 648.119 −886
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 58.807 −938
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 589.146 −1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 138 63
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 28 −9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.569 1.988
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 328.224 354
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 26.226 955
7.2 Drugi vrednostni papirji 301.998 −600
8 Dolg širše države v EUR 36.191 1
9 Druga sredstva 241.893 3.787
Skupaj sredstva 1.759.429 243
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 785.221 10.829
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 282.732 9.343
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 159.370 −45.756
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 123.361 55.100
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 386 206
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 150.926 −15.710
5.1 Širša država 142.234 −16.167
5.2 Druge obveznosti 8.691 457
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 49.614 −7.350
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.236 −9
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.018 990
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.018 990
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 161.175 1.942
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.963 3
Skupaj obveznosti 1.759.429 243

Stiki za medije