Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. december 2009

8. december 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. december 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009) og guldmønter samt en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,2 mia. euro til 164,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. december 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 8 mia. CHF 4,4 mia.
3. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 17,9 mia. -
3. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 11,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 302 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 10,8 mia. euro til 785,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 16,2 mia. euro til 142,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 56 mia. euro til 524,8 mia. euro. Onsdag den 2. december 2009 udløb en primær markedsoperation på 59,1 mia. euro, og en ny på 58,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 123,4 mia. euro (mod 68,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1 mia. euro til 26,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 4. december 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 45,8 mia. euro til 159,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.145 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 192.660 489
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.234 177
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.426 312
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.973 −3.742
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.655 −1.746
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.655 −1.746
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 648.119 −886
5.1 Primære markedsoperationer 58.807 −938
5.2 Langfristede markedsoperationer 589.146 −1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 138 63
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 28 −9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.569 1.988
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 328.224 354
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 26.226 955
7.2 Andre værdipapirer 301.998 −600
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.191 1
9 Andre aktiver 241.893 3.787
Aktiver i alt 1.759.429 243
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 785.221 10.829
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 282.732 9.343
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 159.370 −45.756
2.2 Indlånsfacilitet 123.361 55.100
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 386 206
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 150.926 −15.710
5.1 Offentlig forvaltning og service 142.234 −16.167
5.2 Andre forpligtelser 8.691 457
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 49.614 −7.350
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.236 −9
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.018 990
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.018 990
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 161.175 1.942
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.963 3
Passiver i alt 1.759.429 243

Medie- og pressehenvendelser