Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 december 2009

8 december 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 december 2009 was de daling van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud en gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem, en van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,2 miljard naar EUR 164,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 december 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 8 miljard CHF 4,4 miljard
3 december 2009 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 17,9 miljard -
3 december 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 11,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 302 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 10,8 miljard naar EUR 785,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 16,2 miljard naar EUR 142,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 56 miljard naar EUR 524,8 miljard. Op woensdag 2 december 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 59,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 58,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 123,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 68,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 4 december 2009 met EUR 1 miljard naar EUR 26,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 45,8 miljard naar EUR 159,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.145 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 192.660 489
2.1 Vorderingen op het IMF 62.234 177
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.426 312
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.973 −3.742
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.655 −1.746
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.655 −1.746
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 648.119 −886
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 58.807 −938
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 589.146 −1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 138 63
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 28 −9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.569 1.988
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 328.224 354
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 26.226 955
7.2 Overige waardepapieren 301.998 −600
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.191 1
9 Overige activa 241.893 3.787
Totaal activa 1.759.429 243
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 785.221 10.829
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 282.732 9.343
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 159.370 −45.756
2.2 Depositofaciliteit 123.361 55.100
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 386 206
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 150.926 −15.710
5.1 Overheid 142.234 −16.167
5.2 Overige verplichtingen 8.691 457
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.614 −7.350
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.236 −9
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.018 990
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.018 990
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 161.175 1.942
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.963 3
Totaal passiva 1.759.429 243

Contactpersonen voor de media