Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. decembru 2009

8. decembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. decembra 2009 došlo k zníženiu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009) a zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému, ako aj nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 4,2 mld. EUR na 164,5 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. decembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 8 mld. CHF 4,4 mld. CHF
3. decembra 2009 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 17,9 mld. USD
3. decembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 11,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 302 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 10,8 mld. EUR na 785,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 16,2 mld. EUR na 142,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 56 mld. EUR na 524,8 mld. EUR. V stredu 2. decembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 59,1 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 58,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 123,4 mld. EUR (v porovnaní so 68,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 4. decembra 2009 zvýšil o 1 mld. EUR na 26,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 45,8 mld. EUR na 159,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 145 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 192 660 489
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 234 177
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 426 312
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 973 −3 742
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 655 −1 746
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 655 −1 746
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 648 119 −886
5.1 Hlavné refinančné operácie 58 807 −938
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 589 146 −1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 138 63
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 28 −9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 569 1 988
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 328 224 354
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 26 226 955
7.2 Ostatné cenné papiere 301 998 −600
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 191 1
9 Ostatné aktíva 241 893 3 787
Úhrn aktív 1 759 429 243
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 785 221 10 829
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 282 732 9 343
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 159 370 −45 756
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 123 361 55 100
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 386 206
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 150 926 −15 710
5.1 Verejná správa 142 234 −16 167
5.2 Ostatné záväzky 8 691 457
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 49 614 −7 350
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 236 −9
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 018 990
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 018 990
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 161 175 1 942
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 963 3
Úhrn pasív 1 759 429 243

Kontakt pre médiá