Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 4. decembrī

2009. gada 8. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 4. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī) un zelta monētas, un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 164.5 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 2. decembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 8 mljrd. Šveices franku 4.4 mljrd. Šveices franku
2009. gada 3. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 17.9 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 3. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 11.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 302 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 785.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.2 mljrd. euro (līdz 142.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 56 mljrd. euro (līdz 524.8 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 2. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 59.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 58.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 123.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 68.3 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 4. decembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 26.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 45.8 mljrd. euro (līdz 159.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,145 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 192,660 489
2.1 SVF debitoru parādi 62,234 177
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,426 312
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,973 −3,742
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,655 −1,746
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,655 −1,746
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 648,119 −886
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 58,807 −938
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 589,146 −1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 138 63
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 28 −9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,569 1,988
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 328,224 354
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 26,226 955
7.2 Pārējie vērtspapīri 301,998 −600
8 Valdības parāds euro 36,191 1
9 Pārējie aktīvi 241,893 3,787
Kopā aktīvi 1,759,429 243
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 785,221 10,829
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 282,732 9,343
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 159,370 −45,756
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 123,361 55,100
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 386 206
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 150,926 −15,710
5.1 Saistības pret valdību 142,234 −16,167
5.2 Pārējās saistības 8,691 457
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 49,614 −7,350
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,236 −9
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,018 990
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,018 990
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 161,175 1,942
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,963 3
Kopā pasīvi 1,759,429 243

Kontaktinformācija presei