Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 december 2009

8 december 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 december 2009 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009) och guldmynt av en centralbank i Eurosystemet, samt köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,2 miljarder EUR till 164,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 december 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 8 miljarder CHF 4,4 miljarder CHF
3 december 2009 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 17,9 miljarder USD -
3 december 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 11,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 302 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 785,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 16,2 miljarder EUR till 142,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 56 miljarder EUR till 524,8 miljarder EUR. Onsdagen den 2 december 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 59,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 58,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 123,4 miljarder EUR (jämfört med 68,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 26,2 miljarder EUR för den vecka som slutade den 4 december 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 45,8 miljarder EUR till 159,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.145 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 192.660 489
2.1 Fordringar på IMF 62.234 177
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.426 312
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.973 −3.742
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.655 −1.746
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.655 −1.746
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 648.119 −886
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 58.807 −938
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 589.146 −1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 138 63
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 28 −9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.569 1.988
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 328.224 354
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 26.226 955
7.2 Andra värdepapper 301.998 −600
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.191 1
9 Övriga tillgångar 241.893 3.787
Summa tillgångar 1.759.429 243
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 785.221 10.829
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 282.732 9.343
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 159.370 −45.756
2.2 Inlåningsfacilitet 123.361 55.100
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 386 206
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 150.926 −15.710
5.1 Offentliga sektorn 142.234 −16.167
5.2 Övriga skulder 8.691 457
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 49.614 −7.350
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.236 −9
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.018 990
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.018 990
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 161.175 1.942
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.963 3
Summa skulder 1.759.429 243

Kontakt för media