Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 grudnia 2009 r.

8 grudnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 grudnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 2 mln euro w wyniku sprzedaży złota (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.) i złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu oraz nabycia złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,2 mld euro do poziomu 164,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 grudnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 8 mld CHF 4,4 mld CHF
3 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni 17,9 mld USD -
3 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni - 11,6 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 302 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 10,8 mld euro do poziomu 785,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 16,2 mld euro do poziomu 142,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 56 mld euro do poziomu 524,8 mld euro. W środę 2 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 59,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 58,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 123,4 mld euro (wobec 68,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 4 grudnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 26,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 45,8 mld euro do poziomu 159,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.145 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 192.660 489
2.1 Należności od MFW 62.234 177
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 130.426 312
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.973 −3.742
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.655 −1.746
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.655 −1.746
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 648.119 −886
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 58.807 −938
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 589.146 −1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 138 63
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 −9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.569 1.988
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 328.224 354
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 26.226 955
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 301.998 −600
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.191 1
9 Pozostałe aktywa 241.893 3.787
Aktywa razem 1.759.429 243
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 785.221 10.829
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 282.732 9.343
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 159.370 −45.756
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 123.361 55.100
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 386 206
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 150.926 −15.710
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 142.234 −16.167
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.691 457
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 49.614 −7.350
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.236 −9
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.018 990
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.018 990
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 161.175 1.942
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.963 3
Pasywa razem 1.759.429 243

Kontakt z mediami