Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. prosinci 2009

8. prosince 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. prosince 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR prodeji zlata (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009) a zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému, a dále nákupu zlatých mincí, který prováděla jiná centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 4,2 mld. EUR na 164,5 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. prosince 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 8 mld. CHF 4,4 mld. CHF
3. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 17,9 mld. USD -
3. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní - 11,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 302 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 10,8 mld. EUR na 785,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 16,2 mld. EUR na 142,2 mld. EUR

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 56 mld. EUR na 524,8 mld. EUR. Ve středu 2. prosince 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 59,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 58,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zhruba stejně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 123,4 mld. EUR (oproti 68,3 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 4. prosince 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1 mld. EUR na 26,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 45,8 mld. EUR na 159,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 145 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 192 660 489
2.1 Pohledávky za MMF 62 234 177
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 426 312
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 973 −3 742
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 655 −1 746
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 655 −1 746
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 648 119 −886
5.1 Hlavní refinanční operace 58 807 −938
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 589 146 −1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 138 63
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 28 −9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 569 1 988
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 328 224 354
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 26 226 955
7.2 Ostatní cenné papíry 301 998 −600
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 191 1
9 Ostatní aktiva 241 893 3 787
Aktiva celkem 1 759 429 243
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 785 221 10 829
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 282 732 9 343
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 159 370 −45 756
2.2 Vkladová facilita 123 361 55 100
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 386 206
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 150 926 −15 710
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 142 234 −16 167
5.2 Ostatní závazky 8 691 457
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 49 614 −7 350
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 236 −9
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 018 990
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 018 990
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 161 175 1 942
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 963 3
Pasiva celkem 1 759 429 243

Kontakty pro média