Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugsėjo 25 d.

2009 m. rugsėjo 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugsėjo 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 58 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir kitam Eurosistemos centriniam bankui nupirkus aukso. Kaip paskelbta 2009 m. rugpjūčio 7 d., 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojo nauja Centrinio banko aukso sutartis, kurioje numatyta bendra aukso pardavimo programa penkeriems metams.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 189,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugsėjo 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 11,3 mlrd. CHF 12 mlrd. CHF
2009 m. rugsėjo 24 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 41,3 mlrd. USD 40 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 304,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 766,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 145 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,5 mlrd. eurų – iki 564,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugsėjo 23 d., baigėsi 87,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 85 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 116,8 mlrd. eurų (palyginti su 89 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugsėjo 25 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 14,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,5 mlrd. eurų – iki 189,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 231 913 −58
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 196 308 −358
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 63 585 272
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 723 −630
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 58 096 −1 035
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 007 −604
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 007 −604
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 681 048 −2 789
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 85 004 −2 796
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 595 863 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 141 −8
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 40 15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 356 1 670
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 319 065 1 614
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 14 239 1 460
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 826 154
8 Valdžios skola eurais 36 229 −1
9 Kitas turtas 226 220 −1 169
Visas turtas 1 790 242 −2 730
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 766 140 −1 376
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 306 532 −18 702
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 778 −46 459
2.2 Indėlių galimybė 116 751 27 757
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 154 −15
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 160 743 14 998
5.1 Valdžiai 145 034 10 677
5.2 Kiti įsipareigojimai 15 709 4 321
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 85 716 2 350
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 030 −120
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 712 −287
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 712 −287
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 481 0
10 Kiti įsipareigojimai 144 980 423
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 959 0
Visi įsipareigojimai 1 790 242 −2 730

Kontaktai žiniasklaidai