Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 септември 2009 г.

29 септември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 58 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 25 септември 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата. Както беше обявено на 7 август 2009 г., на 27 септември 2009 г. влезе в сила ново Споразумение на централните банки за продажба на злато, включващо съгласувана програма за продажба на злато за период от пет години.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1 млрд. евро до 189,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 септември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 11,3 млрд. швейцарски франка 12 млрд. швейцарски франка
24 септември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 41,3 млрд. щатски долара 40 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 304,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 766,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,7 млрд. евро до 145 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 30,5 млрд. евро до 564,3 млрд. евро. На 23 септември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 87,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 85 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 116,8 млрд. евро (при 89 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,5 млрд. евро до 14,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 25 септември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 46,5 млрд. евро до 189,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 231 913 −58
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 196 308 −358
2.1 Вземания от МВФ 63 585 272
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 723 −630
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 58 096 −1 035
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 007 −604
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 007 −604
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 681 048 −2 789
5.1 Основни операции по рефинансиране 85 004 −2 796
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 595 863 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 141 −8
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 40 15
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 356 1 670
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 319 065 1 614
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 14 239 1 460
7.2 Други ценни книжа 304 826 154
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 229 −1
9 Други активи 226 220 −1 169
Общо активи 1 790 242 −2 730
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 766 140 −1 376
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 306 532 −18 702
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 778 −46 459
2.2 Депозитно улеснение 116 751 27 757
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 154 −15
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 160 743 14 998
5.1 Сектор „Държавно управление“ 145 034 10 677
5.2 Други задължения 15 709 4 321
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 85 716 2 350
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 030 −120
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 712 −287
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 712 −287
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 481 0
10 Други задължения 144 980 423
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 959 0
Общо пасиви 1 790 242 −2 730

Данни за контакт за медиите