Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 september 2009

29 september 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 25 september 2009 was de daling van EUR 58 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem. Zoals op 7 augustus 2009 bekendgemaakt, is op 27 september 2009 een nieuwe Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken in werking getreden, die voor een periode van 5 jaar een gezamenlijk programma van goudverkopen behelst.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 189,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 september 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 11,3 miljard CHF 12 miljard
24 september 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 41,3 miljard USD 40 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 304,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 766,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,7 miljard naar EUR 145 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 30,5 miljard naar EUR 564,3 miljard. Op woensdag 23 september 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 87,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 85 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 116,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 89 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 25 september 2009 met EUR 1,5 miljard naar EUR 14,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 46,5 miljard naar EUR 189,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 231.913 −58
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 196.308 −358
2.1 Vorderingen op het IMF 63.585 272
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.723 −630
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 58.096 −1.035
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.007 −604
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.007 −604
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 681.048 −2.789
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 85.004 −2.796
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 595.863 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 141 −8
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 40 15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.356 1.670
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 319.065 1.614
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 14.239 1.460
7.2 Overige waardepapieren 304.826 154
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.229 −1
9 Overige activa 226.220 −1.169
Totaal activa 1.790.242 −2.730
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 766.140 −1.376
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 306.532 −18.702
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.778 −46.459
2.2 Depositofaciliteit 116.751 27.757
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 154 −15
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 160.743 14.998
5.1 Overheid 145.034 10.677
5.2 Overige verplichtingen 15.709 4.321
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.716 2.350
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.030 −120
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.712 −287
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.712 −287
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.481 0
10 Overige passiva 144.980 423
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.959 0
Totaal passiva 1.790.242 −2.730

Contactpersonen voor de media