Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 września 2009 r.

29 września 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 września 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 58 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu. Zgodnie z zapowiedzą z dnia 7 sierpnia 2009 r., z dniem 27 września 2009 r. weszła w życie nowa Umowa banków centralnych w sprawie złota, która reguluje skoordynowany program sprzedaży złota na okres pięciu lat.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld euro do poziomu 189,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 września 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 11,3 mld CHF 12 mld CHF
24 września 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 41,3 mld USD 40 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 304,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 766,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,7 mld euro do poziomu 145 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 30,5 mld euro do poziomu 564,3 mld euro. W środę 23 września 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 87,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 85 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 116,8 mld euro (wobec 89 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 25 września 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 14,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 46,5 mld euro do poziomu 189,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 231.913 −58
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 196.308 −358
2.1 Należności od MFW 63.585 272
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 132.723 −630
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 58.096 −1.035
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.007 −604
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.007 −604
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 681.048 −2.789
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 85.004 −2.796
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 595.863 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 141 −8
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 40 15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.356 1.670
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 319.065 1.614
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 14.239 1.460
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.826 154
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.229 −1
9 Pozostałe aktywa 226.220 −1.169
Aktywa razem 1.790.242 −2.730
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 766.140 −1.376
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 306.532 −18.702
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.778 −46.459
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 116.751 27.757
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 154 −15
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 160.743 14.998
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 145.034 10.677
5.2 Pozostałe zobowiązania 15.709 4.321
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 85.716 2.350
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.030 −120
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.712 −287
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.712 −287
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.481 0
10 Pozostałe pasywa 144.980 423
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.959 0
Pasywa razem 1.790.242 −2.730

Kontakt z mediami