Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. septembru 2009

29. septembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. septembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 58 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata ďalšou centrálnou bankou Eurosystému. V súlade s oznámením zo 7. augusta 2009 dňa 27. septembra 2009 nadobudla účinnosť nová Dohoda centrálnych bánk o zlate, ktorej predmetom je koordinovaný program predaja zlata v priebehu päťročného obdobia.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1 mld. EUR na 189,2 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. septembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 11,3 mld. CHF 12 mld. CHF
24. septembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 41,3 mld. USD 40 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 304,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,4 mld. EUR na 766,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10,7 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 30,5 mld. EUR na 564,3 mld. EUR. V stredu 23. septembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 87,8 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 85 mld EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 116,8 mld. EUR (v porovnaní s 89 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 25. septembra 2009 zvýšil o 1,5 mld. EUR na 14,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 46,5 mld. EUR na 189,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 231 913 −58
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 196 308 −358
2.1 Pohľadávky voči MMF 63 585 272
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 723 −630
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 58 096 −1 035
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 007 −604
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 007 −604
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 681 048 −2 789
5.1 Hlavné refinančné operácie 85 004 −2 796
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 595 863 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 141 −8
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 40 15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 356 1 670
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 319 065 1 614
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 14 239 1 460
7.2 Ostatné cenné papiere 304 826 154
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 229 −1
9 Ostatné aktíva 226 220 −1 169
Úhrn aktív 1 790 242 −2 730
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 766 140 −1 376
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 306 532 −18 702
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 778 −46 459
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 116 751 27 757
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 154 −15
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 160 743 14 998
5.1 Verejná správa 145 034 10 677
5.2 Ostatné záväzky 15 709 4 321
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 85 716 2 350
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 030 −120
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 712 −287
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 712 −287
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 481 0
10 Ostatné pasíva 144 980 423
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 959 0
Úhrn pasív 1 790 242 −2 730

Kontakt pre médiá