Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 25. septembrī

2009. gada 29. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 25. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 58 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu. Kā tika ziņots 2009. gada 7. augustā, 2009. gada 27. septembrī spēkā stājās jauns Centrālo banku nolīgums par zeltu, kas attiecas uz saskaņoto zelta pārdošanas programmu piecu gadu periodā.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 189.2 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 23. septembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 11.3 mljrd. Šveices franku 12 mljrd. Šveices franku
2009. gada 24. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 41.3 mljrd. ASV dolāru 40 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 304.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 766.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.7 mljrd. euro (līdz 145 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 30.5 mljrd. euro (līdz 564.3 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 23. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 87.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 85 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 116.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 89 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 25. septembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 14.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 46.5 mljrd. euro (līdz 189.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 231,913 −58
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 196,308 −358
2.1 SVF debitoru parādi 63,585 272
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,723 −630
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 58,096 −1,035
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,007 −604
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,007 −604
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 681,048 −2,789
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 85,004 −2,796
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 595,863 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 141 −8
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 40 15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,356 1,670
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 319,065 1,614
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 14,239 1,460
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,826 154
8 Valdības parāds euro 36,229 −1
9 Pārējie aktīvi 226,220 −1,169
Kopā aktīvi 1,790,242 −2,730
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 766,140 −1,376
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 306,532 −18,702
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,778 −46,459
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 116,751 27,757
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 154 −15
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 160,743 14,998
5.1 Saistības pret valdību 145,034 10,677
5.2 Pārējās saistības 15,709 4,321
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 85,716 2,350
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,030 −120
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,712 −287
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,712 −287
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,481 0
10 Pārējās saistības 144,980 423
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,959 0
Kopā pasīvi 1,790,242 −2,730

Kontaktinformācija presei