Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. september 2009

29. september 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. septembril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 58 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost. Nagu 7. augustil 2009 teatatud, jõustus 27. septembril 2009 keskpankade uus kullakokkulepe, mis hõlmab kullamüügi viieaastast kooskõlastatud müügikava.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1 miljardi euro võrra 189,2 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. september 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 11,3 miljardit Šveitsi franki 12 miljardit Šveitsi franki
24. september 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 41,3 miljardit USA dollarit 40 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 304,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 766,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,7 miljardi euro võrra 145 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 30,5 miljardi euro võrra 564,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. septembril 2009 möödus 87,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 85 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 116,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 89 miljardi euroga eelmisel nädalal).

25. septembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,5 miljardi euro võrra 14,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 46,5 miljardi euro võrra 189,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 231 913 −58
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 196 308 −358
2.1 Nõuded RVFle 63 585 272
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 723 −630
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 58 096 −1 035
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 007 −604
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 007 −604
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 681 048 −2 789
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 85 004 −2 796
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 595 863 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 141 −8
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 40 15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 356 1 670
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 319 065 1 614
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 14 239 1 460
7.2 Muud väärtpaberid 304 826 154
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 229 −1
9 Muud varad 226 220 −1 169
Varad kokku 1 790 242 −2 730
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 766 140 −1 376
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 306 532 −18 702
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 778 −46 459
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 116 751 27 757
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 154 −15
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 160 743 14 998
5.1 Valitsussektor 145 034 10 677
5.2 Muud kohustused 15 709 4 321
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 85 716 2 350
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 030 −120
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 712 −287
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 712 −287
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 481 0
10 Muud kohustused 144 980 423
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 959 0
Kohustused kokku 1 790 242 −2 730

Kontaktandmed