Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 september 2009

29 september 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 september 2009 motsvarade minskningen på 58 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet. Som meddelades den 7 augusti 2009 trädde en ny centralbanksöverenskommelse om guld i kraft den 27 september 2009. Överenskommelsen täcker ett samordnat program om guldförsäljning över en femårsperiod.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 189,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 september 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 11,3 miljarder CHF 12 miljarder CHF
24 september 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 41,3 miljarder USD 40 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 304,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 766,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,7 miljarder EUR till 145 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 30,5 miljarder EUR till 564,3 miljarder EUR. Onsdagen den 23 september 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 87,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 85 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 116,8 miljarder EUR (jämfört med 89 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 14,2 miljarder EUR för den vecka som slutade den 25 september 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 46,5 miljarder EUR till 189,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 231.913 −58
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 196.308 −358
2.1 Fordringar på IMF 63.585 272
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.723 −630
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 58.096 −1.035
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.007 −604
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.007 −604
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 681.048 −2.789
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 85.004 −2.796
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 595.863 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 141 −8
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 40 15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.356 1.670
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 319.065 1.614
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 14.239 1.460
7.2 Andra värdepapper 304.826 154
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.229 −1
9 Övriga tillgångar 226.220 −1.169
Summa tillgångar 1.790.242 −2.730
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 766.140 −1.376
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 306.532 −18.702
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.778 −46.459
2.2 Inlåningsfacilitet 116.751 27.757
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 154 −15
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 160.743 14.998
5.1 Offentliga sektorn 145.034 10.677
5.2 Övriga skulder 15.709 4.321
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 85.716 2.350
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.030 −120
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.712 −287
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.712 −287
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.481 0
10 Övriga skulder 144.980 423
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.959 0
Summa skulder 1.790.242 −2.730

Kontakt för media