Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. září 2009

29. září 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. září 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 58 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata další centrální bankou Eurosystému. Jak bylo oznámeno 7. srpna 2009, vstoupila 27. září 2009 v platnost nová Dohoda centrálních bank o zlatě, která zahrnuje koordinovaný program prodeje zlata během pětiletého období.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1 mld. EUR na 189,2 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. září 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 11,3 mld. CHF 12 mld. CHF
24. září 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 41,3 mld. USD 40 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 304,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,4 mld. EUR na 766,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,7 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 30,5 mld. EUR na 564,3 mld. EUR. Ve středu 23. září 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 87,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 85 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 116,8 mld. EUR (oproti 89 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 25. září 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,5 mld. EUR na 14,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 46,5 mld. EUR na 189,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 231 913 −58
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 196 308 −358
2.1 Pohledávky za MMF 63 585 272
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 723 −630
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 58 096 −1 035
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 007 −604
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 007 −604
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 681 048 −2 789
5.1 Hlavní refinanční operace 85 004 −2 796
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 595 863 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 141 −8
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 40 15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 356 1 670
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 319 065 1 614
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 14 239 1 460
7.2 Ostatní cenné papíry 304 826 154
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 229 −1
9 Ostatní aktiva 226 220 −1 169
Aktiva celkem 1 790 242 −2 730
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 766 140 −1 376
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 306 532 −18 702
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 778 −46 459
2.2 Vkladová facilita 116 751 27 757
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 154 −15
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 160 743 14 998
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 145 034 10 677
5.2 Ostatní závazky 15 709 4 321
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 85 716 2 350
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 030 −120
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 712 −287
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 712 −287
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 481 0
10 Ostatní pasiva 144 980 423
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 959 0
Pasiva celkem 1 790 242 −2 730

Kontakty pro média