Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. septembra 2009

29. september 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. septembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 58 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema. Kot je bilo objavljeno 7. avgusta 2009, je novi Sporazum centralnih bank o zlatu začel veljati 27. septembra 2009, vključuje pa usklajen program prodaje zlata v obdobju naslednjih petih let.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 189,2 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. september 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 11,3 mrd CHF 12 mrd CHF
24. september 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 41,3 mrd USD 40 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 304,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 766,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,7 milijarde EUR na 145 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 30,5 milijarde EUR na 564,3 milijarde EUR. V sredo, 23. septembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 87,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 85 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 116,8 milijarde EUR (v primerjavi z 89 milijard EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 25. septembra 2009, povečala za 1,5 milijarde EUR na 14,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 46,5 milijarde EUR na 189,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 231.913 −58
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 196.308 −358
2.1 Terjatve do MDS 63.585 272
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.723 −630
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 58.096 −1.035
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.007 −604
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.007 −604
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 681.048 −2.789
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 85.004 −2.796
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 595.863 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 141 −8
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 40 15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.356 1.670
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 319.065 1.614
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 14.239 1.460
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.826 154
8 Dolg širše države v EUR 36.229 −1
9 Druga sredstva 226.220 −1.169
Skupaj sredstva 1.790.242 −2.730
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 766.140 −1.376
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 306.532 −18.702
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.778 −46.459
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 116.751 27.757
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 154 −15
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 160.743 14.998
5.1 Širša država 145.034 10.677
5.2 Druge obveznosti 15.709 4.321
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 85.716 2.350
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.030 −120
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.712 −287
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.712 −287
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.481 0
10 Druge obveznosti 144.980 423
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.959 0
Skupaj obveznosti 1.790.242 −2.730

Stiki za medije