Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. september 2009

29. september 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. september 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 58 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld. Som meddelt den 7. august 2009, trådte en ny centralbankaftale om guld i kraft den 27. september 2009, som omfatter et samordnet program for guldsalg over en femårsperiode.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1 mia. euro til 189,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. september 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 11,3 mia. CHF 12 mia.
24. september 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 41,3 mia. USD 40 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 304,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 766,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,7 mia. euro til 145 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 30,5 mia. euro til 564,3 mia. euro. Onsdag den 23. september 2009 udløb en primær markedsoperation på 87,8 mia. euro, og en ny på 85 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var praktisk talt det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 116,8 mia. euro (mod 89 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,5 mia. euro til 14,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 25. september 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 46,5 mia. euro til 189,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 231.913 −58
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 196.308 −358
2.1 Tilgodehavender hos IMF 63.585 272
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.723 −630
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 58.096 −1.035
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.007 −604
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.007 −604
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 681.048 −2.789
5.1 Primære markedsoperationer 85.004 −2.796
5.2 Langfristede markedsoperationer 595.863 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 141 −8
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 40 15
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.356 1.670
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 319.065 1.614
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 14.239 1.460
7.2 Andre værdipapirer 304.826 154
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.229 −1
9 Andre aktiver 226.220 −1.169
Aktiver i alt 1.790.242 −2.730
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 766.140 −1.376
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 306.532 −18.702
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.778 −46.459
2.2 Indlånsfacilitet 116.751 27.757
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 154 −15
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 160.743 14.998
5.1 Offentlig forvaltning og service 145.034 10.677
5.2 Andre forpligtelser 15.709 4.321
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 85.716 2.350
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.030 −120
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.712 −287
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.712 −287
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.481 0
10 Andre forpligtelser 144.980 423
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.959 0
Passiver i alt 1.790.242 −2.730

Medie- og pressehenvendelser