Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. balandžio 3 d.

2009 m. balandžio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. balandžio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 24,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo. Savaitės sandorių vertė sumažėjo buvo 14 mln. eurų. Šis sumažėjimas atsirado dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 290,8 mlrd. eurų. Pokytis atsirado atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo, taip pat dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. balandžio 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36,5 mlrd. CHF 36 mlrd. CHF
2009 m. balandžio 2 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 94,4 mlrd. USD 93,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 291,9 mlrd. eurų (iš jų 0,7 mlrd. eurų dėl perkainojimo). Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7 mlrd. eurų – iki 752,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų iki 143,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,7 mlrd. eurų – iki 590,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. balandžio 1 d., baigėsi 230 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 238,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 78,5 mlrd. eurų (palyginti su 45,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,9 mlrd. eurų – iki 189,6 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2009 m. kovo 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 690,186 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3308 USD/EUR

JPY: 131,17 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1222 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 241 672 −14 24 142
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 563 2 854 3 351
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 14 396 936 243
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 167 1 918 3 108
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 151 297 −972 11 425
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 217 243 −13
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 217 243 −13
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 669 608 7 700 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 238 071 8 092 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 430 746 1 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 784 −350 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −42 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 132 1 090 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 291 932 693 668
8 Valdžios skola eurais 37 397 0 −26
9 Kitas turtas 235 566 −1 363 −16 479
Visas turtas 1 836 384 10 233 23 069
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 752 782 7 026 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 268 356 4 526 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 639 −28 904 0
2.2 Indėlių galimybė 78 517 33 411 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 199 20 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 248 17 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 151 279 −4 272 0
5.1 Valdžiai 143 058 −4 293 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 220 21 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 209 179 1 982 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 068 −828 1 280
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 429 1 302 597
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 429 1 302 597
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0 105
10 Kiti įsipareigojimai 159 931 510 −5 678
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0 26 363
12 Kapitalas ir rezervai 72 610 −30 400
Visi įsipareigojimai 1 836 384 10 233 23 069

Kontaktai žiniasklaidai