Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. april 2009

8. april 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. april 2009, udgjorde nettostigningen i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 24,1 mia. euro, hvilket hovedsagelig skyldtes kvartalsvise revalueringer. Transaktioner i ugens løb medførte et fald på 14 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 14,2 mia. euro til 290,8 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af de kvartalsvise revalueringer, kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. april 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36,5 mia. CHF 36 mia.
2. april 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 94,4 mia. USD 93,1 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,4 mia. euro til 291,9 mia. euro. Revalueringer udgjorde 0,7 mia. euro af denne stigning. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 7 mia. euro til 752,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,3 mia. euro til 143,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 25,7 mia. euro til 590,9 mia. euro. Onsdag den 1. april 2009 udløb en primær markedsoperation på 230 mia. euro, og en ny på 238,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 1,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 78,5 mia. euro (mod 45,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,9 mia. euro til 189,6 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2009 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 690,186 pr. fine oz.

USD: 1,3308 pr. EUR

JPY: 131,17 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1222 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 241.672 −14 24.142
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.563 2.854 3.351
2.1 Tilgodehavender hos IMF 14.396 936 243
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.167 1.918 3.108
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 151.297 −972 11.425
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.217 243 −13
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.217 243 −13
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 669.608 7.700 0
5.1 Primære markedsoperationer 238.071 8.092 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 430.746 1 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 784 −350 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 −42 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.132 1.090 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 291.932 693 668
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.397 0 −26
9 Andre aktiver 235.566 −1.363 −16.479
Aktiver i alt 1.836.384 10.233 23.069
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 752.782 7.026 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 268.356 4.526 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.639 −28.904 0
2.2 Indlånsfacilitet 78.517 33.411 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 199 20 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 248 17 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 151.279 −4.272 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 143.058 −4.293 0
5.2 Andre forpligtelser 8.220 21 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 209.179 1.982 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.068 −828 1.280
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.429 1.302 597
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.429 1.302 597
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0 105
10 Andre forpligtelser 159.931 510 −5.678
11 Revalueringskonti 202.952 0 26.363
12 Kapital og reserver 72.610 −30 400
Passiver i alt 1.836.384 10.233 23.069

Medie- og pressehenvendelser