Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. aprílu 2009

8. apríla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. apríla 2009 došlo k čistému nárastu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 24,1 mld. EUR, a to najmä v dôsledku štvrťročného precenenia. Obchody uskutočnené v priebehu týždňa (predaj zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004)) spôsobili pokles o 14 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 14,2 mld. EUR na 290,8 mld. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia, klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. apríla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36,5 mld. CHF 36 mld. CHF
2. apríla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 94,4 mld. USD 93,1 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 291,9 mld. EUR, pričom 0,7 mld. EUR z tohto nárastu bolo dôsledkom precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 7 mld. EUR na 752,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,3 mld. EUR na 143,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 25,7 mld. EUR na 590,9 mld. EUR. V stredu 1. apríla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 230 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 238,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 78,5 mld. EUR (v porovnaní so 45,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 28,9 mld. EUR na 189,6 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. marcu 2009 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení na konci štvrťroka“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 690,186 EUR za uncu čistého zlata

1,3308 USD/EUR

131,17 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1222 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 241 672 −14 24 142
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 563 2 854 3 351
2.1 Pohľadávky voči MMF 14 396 936 243
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 167 1 918 3 108
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 151 297 −972 11 425
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 217 243 −13
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 217 243 −13
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 669 608 7 700 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 238 071 8 092 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 430 746 1 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 784 −350 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 −42 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 132 1 090 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 291 932 693 668
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 397 0 −26
9 Ostatné aktíva 235 566 −1 363 −16 479
Úhrn aktív 1 836 384 10 233 23 069
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 752 782 7 026 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 268 356 4 526 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 639 −28 904 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 78 517 33 411 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 199 20 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 248 17 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 151 279 −4 272 0
5.1 Verejná správa 143 058 −4 293 0
5.2 Ostatné záväzky 8 220 21 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 209 179 1 982 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 068 −828 1 280
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 429 1 302 597
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 429 1 302 597
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0 105
10 Ostatné pasíva 159 931 510 −5 678
11 Účty precenenia 202 952 0 26 363
12 Kapitál a rezervy 72 610 −30 400
Úhrn pasív 1 836 384 10 233 23 069

Kontakt pre médiá