Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 3. dubnu 2009

8. dubna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. dubna 2009 odpovídalo čisté zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 24,1 mld. EUR především čtvrtletnímu přecenění. Transakce během týdne vedly k poklesu o objemu 14 mil. EUR, který odpovídal prodeji zlata jednou z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 14,2 mld. EUR na 290,8 mld. EUR. Tato změna je důsledkem vlivu čtvrtletního přecenění, klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. dubna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36,5 mld. CHF 36 mld. CHF
2. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 94,4 mld. USD 93,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 291,9 mld. EUR. Částka 0,7 mld. EUR tohoto zvýšení je důsledkem přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 7 mld. EUR na 752,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,3 mld. EUR na 143,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) klesla o 25,7 mld. EUR na 590,9 mld. EUR. Ve středu 1. dubna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 230 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 238,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (ve srovnání s 1,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 78,5 mld. EUR (ve srovnání se 45,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,9 mld. EUR na 189,6 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2009 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 690,186 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3308 USD/EUR

JPY: 131,17 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1222 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 241 672 −14 24 142
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 563 2 854 3 351
2.1 Pohledávky za MMF 14 396 936 243
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 167 1 918 3 108
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 151 297 −972 11 425
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 217 243 −13
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 217 243 −13
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 669 608 7 700 0
5.1 Hlavní refinanční operace 238 071 8 092 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 430 746 1 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 784 −350 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 −42 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 132 1 090 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 291 932 693 668
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 397 0 −26
9 Ostatní aktiva 235 566 −1 363 −16 479
Aktiva celkem 1 836 384 10 233 23 069
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 752 782 7 026 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 268 356 4 526 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 639 −28 904 0
2.2 Vkladová facilita 78 517 33 411 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 199 20 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 248 17 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 151 279 −4 272 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 143 058 −4 293 0
5.2 Ostatní závazky 8 220 21 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 209 179 1 982 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 068 −828 1 280
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 429 1 302 597
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 429 1 302 597
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0 105
10 Ostatní pasiva 159 931 510 −5 678
11 Účty přecenění 202 952 0 26 363
12 Kapitál a rezervní fondy 72 610 −30 400
Pasiva celkem 1 836 384 10 233 23 069

Kontakty pro média