Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. aprill 2009

8. aprill 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. aprillil 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 24,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused. Nädala jooksul tehtud tehingute tulemusel vähenes nõuete maht 14 miljoni euro võrra, mis tulenes ühe eurosüsteemi keskpanga sooritatud kullamüügist (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 14,2 miljardi euro võrra 290,8 miljardi euroni. See oli tingitud kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandustest, kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites likviidsust lisavatest operatsioonidest.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. aprill 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36,5 miljardit Šveitsi franki 36 miljardit Šveitsi franki
2. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 94,4 miljardit USA dollarit 93,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,4 miljardi euro võrra 291,9 miljardi euroni, kusjuures ümberhindlustest tingitud kasv moodustas sellest 0,7 miljardit eurot. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 7 miljardi euro võrra 752,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,3 miljardi euro võrra 143,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 25,7 miljardi euro võrra 590,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. aprillil 2009 möödus 230 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 238,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 78,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 45,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,9 miljardi euro võrra 189,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2009. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 690,186 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,3308

EUR / JPY: 131,17

SDRid: 1,1222 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 241 672 −14 24 142
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 563 2 854 3 351
2.1 Nõuded RVFle 14 396 936 243
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 167 1 918 3 108
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 151 297 −972 11 425
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 217 243 −13
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 217 243 −13
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 669 608 7 700 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 238 071 8 092 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 430 746 1 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 784 −350 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 −42 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 132 1 090 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 291 932 693 668
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 397 0 −26
9 Muud varad 235 566 −1 363 −16 479
Varad kokku 1 836 384 10 233 23 069
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 752 782 7 026 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 268 356 4 526 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 639 −28 904 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 78 517 33 411 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 199 20 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 248 17 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 151 279 −4 272 0
5.1 Valitsussektor 143 058 −4 293 0
5.2 Muud kohustused 8 220 21 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 209 179 1 982 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 068 −828 1 280
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 429 1 302 597
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 429 1 302 597
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0 105
10 Muud kohustused 159 931 510 −5 678
11 Ümberhindluskontod 202 952 0 26 363
12 Kapital ja reservid 72 610 −30 400
Kohustused kokku 1 836 384 10 233 23 069

Kontaktandmed