Menu

Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 kwietnia 2009 r.

8 kwietnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 3 kwietnia 2009 r. wzrost netto stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 24,1 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny. Operacje przeprowadzone w ciągu tygodnia spowodowały obniżenie się salda o 14 mln euro. Było to związane ze sprzedażą złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 14,2 mld euro do poziomu 290,8 mld euro. Wzrost ten wynikał z kwartalnej aktualizacji wyceny, z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz z operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1 kwietnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36,5 mld CHF 36 mld CHF
2 kwietnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 94,4 mld USD 93,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 291,9 mld euro, w tym 0,7 mld euro z tytułu aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 7 mld euro do poziomu 752,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 4,3 mld euro do poziomu 143,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 25,7 mld euro do poziomu 590,9 mld euro. W środę 1 kwietnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 230 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 238,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (wobec 1,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 78,5 mld euro (wobec 45,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 28,9 mld euro do poziomu 189,6 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 marca 2009 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 690,186 EUR za 1 uncję czystego złota

1,3308 USD za 1 EUR

131,17 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,1222 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 241.672 −14 24.142
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.563 2.854 3.351
2.1 Należności od MFW 14.396 936 243
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.167 1.918 3.108
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 151.297 −972 11.425
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.217 243 −13
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.217 243 −13
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 669.608 7.700 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 238.071 8.092 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 430.746 1 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 784 −350 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −42 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.132 1.090 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 291.932 693 668
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.397 0 −26
9 Pozostałe aktywa 235.566 −1.363 −16.479
Aktywa razem 1.836.384 10.233 23.069
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 752.782 7.026 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 268.356 4.526 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.639 −28.904 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 78.517 33.411 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 199 20 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 248 17 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 151.279 −4.272 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 143.058 −4.293 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.220 21 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 209.179 1.982 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.068 −828 1.280
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.429 1.302 597
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.429 1.302 597
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0 105
10 Pozostałe pasywa 159.931 510 −5.678
11 Różnice z wyceny 202.952 0 26.363
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.610 −30 400
Pasywa razem 1.836.384 10.233 23.069

Kontakt z mediami