Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 април 2009 г.

8 април 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Нетното нарастване с 24,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 3 април 2009 г., отразява главно корекциите вследствие на извършената за тримесечието преоценка. Транзакциите през седмицата довеждат до намаление от 14 млн. евро. Това отразява продажбата на злато (в съответствие със Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 14,2 млрд. евро до 290,8 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от корекции, свързани с извършваната на тримесечие преоценка, на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, и на транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 април 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36,5 млрд. швейцарски франка 36 млрд. швейцарски франка
2 април 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 94,4 млрд. щатски долара 93,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 291,9 млрд. евро. От това увеличение, 0,7 млрд. евро са резултат на преоценки. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават със 7 млрд. евро до 752,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 4,3 млрд. евро до 143,1 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 25,7 млрд. евро до 590,9 млрд. евро. На 1 април 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 230 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 238,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 1,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 78,5 млрд. евро (при 45,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 28,9 млрд. евро до 189,6 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 31 март 2009 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 690,186 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3308 за 1 евро

Японска йена ― 131,17 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1222 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 241 672 −14 24 142
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 563 2 854 3 351
2.1 Вземания от МВФ 14 396 936 243
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 167 1 918 3 108
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 151 297 −972 11 425
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 217 243 −13
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 217 243 −13
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 669 608 7 700 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 238 071 8 092 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 430 746 1 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 784 −350 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −42 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 132 1 090 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 291 932 693 668
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 397 0 −26
9 Други активи 235 566 −1 363 −16 479
Общо активи 1 836 384 10 233 23 069
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 752 782 7 026 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 268 356 4 526 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 639 −28 904 0
2.2 Депозитно улеснение 78 517 33 411 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 199 20 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 248 17 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 151 279 −4 272 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 143 058 −4 293 0
5.2 Други задължения 8 220 21 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 209 179 1 982 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 068 −828 1 280
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 429 1 302 597
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 429 1 302 597
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0 105
10 Други задължения 159 931 510 −5 678
11 Сметки за преоценка 202 952 0 26 363
12 Капитал и резерви 72 610 −30 400
Общо пасиви 1 836 384 10 233 23 069

Данни за контакт за медиите