Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 april 2009

8 april 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 3 april 2009 was de netto stijging van EUR 24,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. Transacties gedurende de week resulteerden in een daling van 14 miljoen. Dit was het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 14,2 miljard naar EUR 290,8 miljard. De mutatie was het gevolg van het effect van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 april 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36,5 miljard CHF 36 miljard
2 april 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 94,4 miljard USD 93,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 291,9 miljard. EUR 0,7 miljard van deze stijging was het gevolg van herwaarderingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 7 miljard naar EUR 752,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,3 miljard naar EUR 143,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 25,7 miljard naar EUR 590,9 miljard. Op woensdag 1 april 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 230 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 238,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 1,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 78,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 45,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,9 miljard naar EUR 189,6 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2009 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 690,186 per fine ounce

USD: 1,3308 per EUR

JPY: 131,17 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1222 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 241.672 −14 24.142
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.563 2.854 3.351
2.1 Vorderingen op het IMF 14.396 936 243
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.167 1.918 3.108
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 151.297 −972 11.425
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.217 243 −13
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.217 243 −13
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 669.608 7.700 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 238.071 8.092 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 430.746 1 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 784 −350 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 −42 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.132 1.090 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 291.932 693 668
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.397 0 −26
9 Overige activa 235.566 −1.363 −16.479
Totaal activa 1.836.384 10.233 23.069
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 752.782 7.026 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 268.356 4.526 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.639 −28.904 0
2.2 Depositofaciliteit 78.517 33.411 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 199 20 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 248 17 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 151.279 −4.272 0
5.1 Overheid 143.058 −4.293 0
5.2 Overige verplichtingen 8.220 21 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 209.179 1.982 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.068 −828 1.280
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.429 1.302 597
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.429 1.302 597
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0 105
10 Overige passiva 159.931 510 −5.678
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0 26.363
12 Kapitaal en reserves 72.610 −30 400
Totaal passiva 1.836.384 10.233 23.069

Contactpersonen voor de media