Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 3. aprīlī

2009. gada 8. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 3. aprīlī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) tīrais pieaugums bija 24.1 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas. Darījumi šajā nedēļā radīja samazinājumu (14 milj. euro). Tas atspoguļoja vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanas darījumu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 14.2 mljrd. euro (līdz 290.8 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijām, klientu un portfeļu darījumiem un likviditāti palielinošām operācijām ASV dolāros.

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 1. aprīlis Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36.5 mljrd. Šveices franku 36 mljrd. Šveices franku
2009. gada 2. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 94.4 mljrd. ASV dolāru 93.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 291.9 mljrd. euro). Ar pārvērtēšanu saistītā daļa šajā pieaugumā bija 0.7 mljrd. euro. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 7 mljrd. euro (līdz 752.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 143.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 25.7 mljrd. euro (līdz 590.9 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 1. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 230 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 238.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 78.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 45.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 28.9 mljrd. euro (līdz 189.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2009. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 690.186 EUR par Trojas unci

1.3308 USD par 1 EUR

131.17 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1222 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 241,672 −14 24,142
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,563 2,854 3,351
2.1 SVF debitoru parādi 14,396 936 243
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,167 1,918 3,108
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 151,297 −972 11,425
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,217 243 −13
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,217 243 −13
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 669,608 7,700 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 238,071 8,092 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 430,746 1 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 784 −350 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 −42 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,132 1,090 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 291,932 693 668
8 Valdības parāds euro 37,397 0 −26
9 Pārējie aktīvi 235,566 −1,363 −16,479
Kopā aktīvi 1,836,384 10,233 23,069
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 752,782 7,026 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 268,356 4,526 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,639 −28,904 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 78,517 33,411 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 199 20 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 248 17 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 151,279 −4,272 0
5.1 Saistības pret valdību 143,058 −4,293 0
5.2 Pārējās saistības 8,220 21 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209,179 1,982 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,068 −828 1,280
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,429 1,302 597
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,429 1,302 597
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0 105
10 Pārējās saistības 159,931 510 −5,678
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0 26,363
12 Kapitāls un rezerves 72,610 −30 400
Kopā pasīvi 1,836,384 10,233 23,069

Kontaktinformācija presei