Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 April 2009

8 april 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 april 2009 motsvarade nettoökningen på 24,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar. Transaktioner under veckan resulterade i en minskning på 14 miljoner EUR. Detta återspeglade försäljningen av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 290,8 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar, kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36,5 miljarder CHF 36 miljarder CHF
2 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 94,4 miljarder USD 93,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken, Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 291,9 miljarder EUR. Av ökningen berodde 0,7 miljarder EUR på omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 7 miljarder EUR till 752,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 143,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 25,7 miljarder EUR till 590,9 miljarder EUR. Onsdagen den 1 april 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 230 miljarder EUR och ersattes med en ny på 238,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,8 miljarder EUR (jämfört med 1,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 78,5 miljarder EUR (jämfört med 45,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,9 miljarder EUR till 189,6 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2009 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 690,186 EUR per fine oz.

USD: 1,3308 per EUR

JPY: 131,17 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1222 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 241.672 −14 24.142
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.563 2.854 3.351
2.1 Fordringar på IMF 14.396 936 243
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.167 1.918 3.108
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 151.297 −972 11.425
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.217 243 −13
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.217 243 −13
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 669.608 7.700 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 238.071 8.092 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 430.746 1 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 784 −350 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 −42 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.132 1.090 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 291.932 693 668
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.397 0 −26
9 Övriga tillgångar 235.566 −1.363 −16.479
Summa tillgångar 1.836.384 10.233 23.069
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 752.782 7.026 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 268.356 4.526 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.639 −28.904 0
2.2 Inlåningsfacilitet 78.517 33.411 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 199 20 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 248 17 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 151.279 −4.272 0
5.1 Offentliga sektorn 143.058 −4.293 0
5.2 Övriga skulder 8.220 21 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 209.179 1.982 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.068 −828 1.280
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.429 1.302 597
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.429 1.302 597
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0 105
10 Övriga skulder 159.931 510 −5.678
11 Värderegleringskonton 202.952 0 26.363
12 Eget kapital 72.610 −30 400
Summa skulder 1.836.384 10.233 23.069

Kontakt för media