Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. aprila 2009

8. april 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. aprila 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) neto povečalo za 24,1 milijarde EUR, kar je predvsem posledica četrtletnih prilagoditev prevrednotenja. Zaradi transakcij v tem tednu, ki so obsegale prodajo zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), se je stanje zmanjšalo za 14 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 14,2 milijarde EUR na 290,8 milijarde EUR. Sprememba je rezultat četrtletnih prilagoditev prevrednotenja, transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. apr. 2009 7-dnevna valutna zamenjeva EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36,5 mrd CHF 36 mrd CHF
2. apr. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 94,4 mrd USD 93,1 mrd USD

Transakciji za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,4 milijarde EUR na 291,9 milijarde EUR. Od tega se je zaradi prevrednotenja stanje povečalo za 0,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 7 milijard EUR na 752,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,3 milijarde EUR na 143,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 25,7 milijarde EUR na 590,9 milijarde EUR. V sredo, 1. aprila 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 230 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 238,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 78,5 milijarde EUR (v primerjavi s 45,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 28,9 milijarde EUR na 189,6 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2009 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 690,186 EUR za unčo

USD: 1,3308 za EUR

JPY: 131,17 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,1222 EUR za PPČ.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 241.672 −14 24.142
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.563 2.854 3.351
2.1 Terjatve do MDS 14.396 936 243
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.167 1.918 3.108
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 151.297 −972 11.425
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.217 243 −13
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.217 243 −13
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 669.608 7.700 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 238.071 8.092 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 430.746 1 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 784 −350 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 −42 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.132 1.090 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 291.932 693 668
8 Dolg širše države v EUR 37.397 0 −26
9 Druga sredstva 235.566 −1.363 −16.479
Skupaj sredstva 1.836.384 10.233 23.069
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 752.782 7.026 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 268.356 4.526 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.639 −28.904 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 78.517 33.411 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 199 20 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 248 17 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 151.279 −4.272 0
5.1 Širša država 143.058 −4.293 0
5.2 Druge obveznosti 8.220 21 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 209.179 1.982 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.068 −828 1.280
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.429 1.302 597
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.429 1.302 597
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0 105
10 Druge obveznosti 159.931 510 −5.678
11 Računi prevrednotenja 202.952 0 26.363
12 Kapital in rezerve 72.610 −30 400
Skupaj obveznosti 1.836.384 10.233 23.069

Stiki za medije